Follow No Me'n Records to join the conversation.

When you follow No Me'n Records, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

No Me'n Records

Barcelona, Spain

És necessari un altre segell discogràfic? No tenim la resposta però segurament és no. El que sí que us podem dir és que mai en serem prou, d’artistes, músics i gent que estima la música, mai reconeixerem prou la creativitat i energia que desprenen centenars de grups i solistes a casa nostra i més enllà.